Zpráva o živé planetě je hodnocení stavu naší planety založené na vědeckých poznatcích o vývojových trendech biodiverzity napříč všemi kontinenty. Zprávu připravuje Světový fond na ochranu přírody každé dva roky již od roku 1998. Nedílnou součástí je analýza dopadů lidské činnosti na zdraví planety.

Základem hodnocení je výpočet aktuální ekologické stopy lidstva a především tzv. indexu živé planety, který vypovídá o stavu druhové rozmanitosti v celosvětovém měřítku. Index živé planety odráží trendy v početnosti populací obratlovců a nepřímo také úbytek přírodních stanovišť a ekosystémů. Vypočítává se z údajů získaných na základě dlouhodobého sledování desítek tisíc populací tisíců druhů ptáků, savců, obojživelníků a ryb.

Počty volně žijících obratlovců klesly od roku 1970 v průměru o 60 %. Nevídané tempo, s jakým divoká zvířata nenávratně mizí ze světa, je ukazatelem globálního kolapsu suchozemských, oceánských i sladkovodních ekosystémů, jaký nemá v historii lidského druhu obdobu.

penguin

Jedna planeta – jeden domov

Všichni obýváme stejnou planetu. Naše osudy jsou vzájemně provázané a budoucnost nás všech závisí na zdraví přírodního systému planety Země – jediného domova, který máme.

Koloběh života

Naše planeta nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme: pitnou vodu, čistý vzduch, jídlo a další zdroje. V důsledku naší neudržitelné spotřeby se však schopnost ekosystémů vytvářet podmínky nezbytné pro život rapidně zhoršuje.

Budoucnost je v našich rukách

V současné době vyčerpáváme dostupné planetární zdroje 1,5krát rychleji, než se mohou obnovovat. Dopady začínáme pociťovat už dnes. Jaký svět předáme našim dětem?

Existuje nějaké řešení?

Dobrou zprávou je, že my sami způsobujeme vyjmenované problémy. Znamená to totiž, že u sebe samých také můžeme nalézt jejich řešení. Společně dnes rozhodujeme o budoucnosti naší jediné planety.

Podmínkou udržitelného rozvoje je:

  • uvážlivé využívání přírodních zdrojů
  • porozumění vztahu mezi člověkem a přírodou
  • respektování limitů jedné planety

Největší výzvou však je nalezení takového ekonomického modelu, který by všem obyvatelům planety umožnil dosažení adekvátní životní úrovně, aniž by byla podmíněno rostoucí spotřebou.

elephants at water hole

Co můžu udělat?

  • Každý den činíme řadu rozhodnutí – pamatujte při nich na zásady udržitelnosti: ať už jde o omezování jednorázových plastů, předcházení plýtvání potravinami, či upřednostňování ekologických a eticky vyráběných produktů – každý malý čin se počítá
  • Angažujte se jako spotřebitel i jako občan – požadujte dodržování šetrnějších výrobních postupů ze strany globálních výrobců a prosazování účinné udržitelné politiky od svých volených zástupců
  • Inspirujte svým příkladem ostatní, aby se více zamýšleli nad tím, co mohou oni sami udělat pro svou planetu
foto1
Gepard štíhlý

„Pronásledují mě kvůli mé krásné kožešině.“

Počet gepardů v Africe neustále klesá kvůli poptávce po jejich kožešině. V Asii jsou gepardi kriticky ohroženým druhem.

foto2
Nosorožec dvourohý

„Pytláci nás každoročně zabíjejí po stovkách.“

Jeden z kriticky ohrožených druhů. Pytláci každý rok zabíjejí stovky zvířat kvůli pověrám o léčivých účincích rohoviny.

foto3
Tygr indický

„Ohrožuje mě pytláctví a ztráta divočiny.“

Tygři dnes žijí na 4 % svého původního rozšíření. Většina poddruhů je téměř vyhubena kvůli pytláctví a ztrátě divočiny.

foto4
Slon pralesní

„Masově nás vybíjejí v honbě za slonovinou.“

Od začátku tisíciletí se jejich populace propadla o 60 %. V honbě za slonovinou pytláci ročně vybíjejí tisíce slonů.

foto5
Rafflesia arnoldii

„Navždy mizím spolu se sumatranskými pralesy.“

Vzácný květ se objevuje pouze v primárních pralesích JV Asie, které však nenávratně mizí hlavně kvůli palmovému oleji.

foto6
Zebra stepní

„Stále nás ubývá kvůli rozšiřování polí a pastvin.“

Lov pro maso a kůže, ztráta prostoru kvůli pastvinám a narušování migračních koridorů mohou za pokles jejich počtů.

foto7
Zoborožec kaferský

„Přicházím o hnízdiště v důsledku lidské činnosti.“

Za úbytek hnízdišť zoborožců může tlak rostoucí lidské populace, degradace krajiny i globální změny klimatu.

foto8
Lev africký

„Rychle nás ubývá, přesto nás lidé loví pro zábavu.“

V důsledku lovu a destrukce krajiny jsou dnešní počty zlomkem původní populace. Problém zhoršuje i trofejní lov.

foto9
Slon africký

„Lidé nás zabíjejí kvůli slonovině i zničené úrodě.“

Afričtí sloni jsou vybíjeni kvůli slonovině. V Asii je problémem ztráta životního prostředí kvůli rostoucí lidské populaci.

foto10
Hyena skvrnitá

„Místní lidé nás nenávidí a zabíjejí jako škodnou.“

Hyeny pomáhají udržovat zdravý ekosystém, lidé je však často nenávidí a v některých oblastech již byly vyhubeny.

foto11
Žirafa kapská

„Nenápadně vymíráme kvůli mizení volné krajiny.“

Za poslední tři desetiletí klesl počet žiraf o 40 %. Za jejich „tiché vymírání“ může mizení přirozeného prostředí a lov.

foto12
Mount Kinabalu

„Jedna z posledních oáz biodiverzity na Borneu.“

Odlesňování, nelegální lov, změna klimatu i nešetrný turismus ohrožují jedny z nejcenějších pralesů světa.