EKOLOGICKÁ STOPA


Spotřebováváme víc, než nám může Země dlouhodobě poskytnout

Již více než 40 let překračují nároky lidstva možnosti planety obnovovat zdroje, které nám poskytuje. Abychom dlouhodobě zajistili dostupnost ekosystémových služeb v míře, ve které je v současné době využíváme, potřebovali bychom regenerativní kapacitu jeden a půl planety Země. Takové „přestřelení” se děje proto, že kácíme stromy rychleji, než dorůstají, lovíme více ryb, než se v oceánech obnovuje, a vypouštíme do atmosféry víc oxidu uhličitého, než mohou lesy a oceány pohltit. Výsledkem jsou zmenšující se zásoby zdrojů a odpad hromadící se rychleji, než může být absorbován a zrecyklován, jako se to děje v případě rostoucí koncentrace uhlíku v atmosféře.

Ekologická stopa zahrnuje všechny ekosystémové služby požadované lidmi, které soutěží o prostor. Tím jsou biologicky produktivní oblasti (biologická kapacita) potřebné pro pěstování zemědělských plodin, pastviny, zastavěné plochy, rybolov a sběr lesních produktů. Dále zahrnuje plochu lesa nutnou pro vstřebávání emisí oxidu uhličitého, které nemohou být absorbovány oceánem. Biologická kapacita i ekologická stopa se vyjadřují společnou jednotkou zvanou globální hektar (gha).

Oxid uhličitý uvolňovaný při spalování fosilních paliv je převažující složkou ekologické stopy lidstva již po více než půl století a jeho podíl neustále stoupá. V roce 1961 představoval uhlík 36 % naší celkové stopy; v roce 2010 již tvořil 53 %.

Složky ekologické stopy

 

Technologický pokrok, vklady do zemědělství a zavlažování zvedly, především pokud jde o pěstování plodin, průměrné výnosy z hektaru produktivní plochy – celková biologická kapacita planety se tím v letech 1961 až 2010 zvýšila z 9,9 na 12 miliard globálních hektarů. Ve stejné době se však světová populace zvedla z 3,1 na skoro 7 miliard lidí, biologická kapacita se tak snížila z 3,2 na 1,7 gha na osobu. Ekologická stopa se mezitím zvýšila z 2,5 na 2,7 gha na osobu. Takže zatímco biologická kapacita planety se celkově zvýšila, máme teď vlastně k dispozici méně. Předpokládá se, že světová populace dosáhne v roce 2050 9,6 miliard a 11 miliard do roku 2100, což znamená, že biologické kapacity dostupné pro každého z nás ještě ubyde - a bude stále těžší dále zvyšovat biologickou kapacitu vzhledem k degradaci půdy, nedostatku pitné vody a zvyšujícím se cenám energie.

 

V ROCE 2010 BYLA GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÁ STOPA 18,1 MILIARD GHA, COŽ JE PRŮMĚRNĚ 2,6 GHA NA OSOBU. CELKOVÁ BIOLOGICKÁ KAPACITA ZEMĚ BYLA 12 MILIARD GHA, TO ZNAMENÁ 1,7 GHA NA OSOBU

Rostoucí globální ekologická stopa