PLANETÁRNÍ MEZE


Definování bezpečné oblasti pro život na Zemi

Naše porozumění živé planetě se prohlubuje a rozšiřuje tím, jak skládáme dohromady vzájemně se doplňující informace a ukazatele zaměřené na celkový obraz globálních problémů, nebo naopak zaostřené na specifické regiony, témata nebo živočišné druhy. Lidstvo zásadním způsobem těží z výjimečně předpovídatelných a stabilních podmínek posledních 10ti tisíc let – geologického období známého jako Holocén – které umožnily, aby vznikly a vyvíjely se usedlé lidské komunity, až do podoby dnešních moderních společností. Nedávno ale svět vstoupil do nového období – Antropocénu – v němž jsou hlavním motorem změn na planetární úrovni aktivity člověka. Vzhledem k tempu a rozsahu změn už nemůžeme vyloučit možnost, že brzy dosáhneme kritického bodu zvratu, což by vedlo k náhlým a nezvratným změnám podmínek života na Zemi.


Planetární hranice

 

V rámci konceptu planetárních mezí identifikujeme přírodní procesy, které regulují stabilitu planety. Pro každý z nich se snažíme, na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků, definovat bezpečné hranice. Překročením těchto hranic se dostáváme do rizikové zóny, ve které s největší pravděpodobností nastanou náhlé negativní změny.

Přestože přesné body zvratu není možné stanovit s naprostou přesností, tři planetární meze se zdají již být překročeny: ztráta biologické rozmanitosti, změny klimatu a biochemické cykly dusíku – s viditelnými dopady na kvalitu lidského zdraví a naše nároky na potravu, vodu a energii.

Koncept planetárních mezí naznačuje, že další existence světa, který jsme znali a těžili z něj během Holocénu, nyní závisí na tom, jak se budeme jako správci planety nadále chovat.


 

Obrázek 11: „Oxfamská kobliha” - bezpečný a spravedlivý operační prostor pro lidstvo
Bezpečnost tohoto prostoru spočívá v tom, že brání překročení ekologických bodů zvratu. Spravedlivý je tím, že zajišťuje, aby každý člověk mohl dosáhnout určitých standardů zdraví, bohatství, vlivu a účasti na společenském dění. (Raworth, 2012)

Oxfam Doughnut

Koncept planetárních mezí vyvolává otázky ohledně spravedlivosti a rozvoje v rámci možností jedné planety. Po překročení ekologického stropu dochází k neudržitelné ekologické zátěži, na druhé straně, pod „sociálním základem”, se ocitáme v zóně neakceptovatelné lidské deprivace.