POTRAVINY, VODA A ENERGIE


Naše potřeby jsou spjaté se zdravím biosféry

Vzhledem k předpokládanému nárůstu lidské populace o 2 miliardy do roku 2050, se zdá být úkol zajistit jim všem potřebné jídlo, vodu a energii již teď velmi náročný. Téměř miliarda lidí dnes trpí hladem, 768 milionů lidí žije bez přístupu k bezpečnému zdroji čisté vody a 1,4 miliardy nemá přístup ke spolehlivému zdroji elektřiny. Klimatické změny a vyčerpání ekosystémů a přírodních zdrojů tuto situaci ještě více zhorší. Zatímco nejchudší obyvatelé světa jsou i nadále nejzranitelnější, problémy se zajištěním potravin, vody a energie nás postihnou všechny.

Zabezpečení potravin, vody a energie je úzce provázáno se zdravím ekosystémů. Vzájemná závislost znamená, že snahy zajistit jeden z uvedených aspektů mohou lehce destabilizovat jiný – například, snahy zvýšit zemědělskou produktivitu mohou vést ke zvýšeným nárokům na vodní a energetické vstupy, a k dopadu na biodiverzitu a ekosystémové služby jako celek.

To, jakým způsobem zajišťujeme svoje současné požadavky, ovlivňuje zdraví ekosystémů a zdraví ekosystémů ovlivňuje naši schopnost zajistit své požadavky. Toto je stejně relevantní pro nejchudší zemědělské oblasti – které často přímo závisí na přírodě pro svou obživu – jako pro největší světová města, která se stávají zvýšující se měrou zranitelná vůči hrozbám, jako jsou záplavy a znečištění ovzduší jako výsledek degradace životního prostředí.

Ochrana přírody a zodpovědné užívání jejích zdrojů jsou předpokladem lidského rozvoje a kvality života, stejně jako budování odolných, zdravých komunit.


TÉMĚŘ MILIARDA LIDÍ DNES TRPÍ HLADEM,

768 MILIONŮ LIDÍ ŽIJE BEZ BEZPEČNÉHO ZDROJE ČISTÉ VODY

A 1,4 MILIARDY NEMÁ PŘÍSTUP KE SPOLEHLIVÉMU ZDROJI ELEKTŘINY.


 

Obrázek 12: Vzájemně provázané vztahy mezi biosférou a jistotou potravin, vody a energie
Jak produkujeme potraviny, užíváme vodu a vyrábíme energii má vliv na biosféru, která uspokojení těchto potřeb umožňuje.

Potraviny, voda a energie

 

ZDRAVÉ KOMUNITY JSOU ZÁKLADEM PRO NAŠE TĚLESNÉ, DUŠEVNÍ A SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ.

ZÁKLADEM ZDRAVÝCH KOMUNIT JE ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ.